Regulamin

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia przez spółkę Grupa AMP Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach usług polegających na tworzeniu dla Abonentów serwisów WWW pełniących funkcję sklepów internetowych wraz ze świadczeniem usługi hostingu, udzielaniu wsparcia technicznego dotyczącego korzystania z tych serwisów oraz świadczenia usługi pośrednictwa w rejestracji domen.

2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Operator - Grupa AMP Media sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Daszyńskiego 239/4a zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238276, NIP: 6312466125, REGON: 240135671, e-mail: bok@faststore.pl

b) Serwis – serwis internetowy www.faststore.pl, prowadzony przez Operatora,

c) Sklepy internetowe – serwisy internetowe dające możliwość zamawiania produktów i usług przez Internet,

d) Wsparcie techniczne – udostępnianie przez Operatora wsparcia technicznego dotyczącego stworzonego przez Operatora serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego,

e) Abonent – osoba fizyczna lub prawna spełniająca warunki określone w Regulaminie, która dokonała potwierdzonej rejestracji w Serwisie i jest uprawniona do korzystania z usług Serwisu,

f) Konto – indywidualne konto aktywowane dla Abonenta w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu,

g) Strony – łącznie Abonent i Operator.

§ 2

Zakres świadczonych przez Operatora usług

1. Na zasadach określonych w Regulaminie Operator tworzy dla Abonenta, w oparciu o zlecenie zawierające specyfikację serwisu oraz zawartą pomiędzy Stronami umowę, serwis WWW pełniący funkcję sklepu internetowego oraz udostępnia Abonentowi do korzystania serwer w celu przechowywania na nim danych Abonenta – usługa hostingu – przez okres 12 miesięcy od dnia utworzenia serwisu WWW.

2. Operator udziela Abonentowi wsparcia technicznego polegającego na doradztwie telefonicznym i e-mailowym dotyczącym stworzonego przez Operatora serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego przez okres 1 miesiąca od dnia utworzenia dla Abonenta serwisu WWW. Warunki udzielanego przez Operatora wsparcia technicznego określa SLA umieszczone w Serwisie, stanowiące integralną część Regulaminu.

3. Operator może udzielić Abonentowi wsparcia technicznego dotyczącego stworzonego przez Operatora serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego po upływie 1 miesiąca od dnia utworzenia dla Abonenta serwisu WWW na podstawie odrębnie płatnego zlecenia.

4. Operator może udostępnić Abonentowi do korzystania serwer w celu przechowywania na nim danych Abonenta – usługa hostingu – po upływie 12 miesięcy od dnia utworzenia dla Abonenta serwisu WWW na podstawie odrębnie płatnego zlecenia.

5. Operator może pośredniczyć w rejestracji na rzecz Abonenta domen internetowych w oparciu o odrębnie płatne zlecenie.

§ 3

Prawa autorskie i licencje

1. Operator oświadcza, że serwis WWW pełniący funkcję sklepu internetowego utworzony na zlecenie Abonenta został stworzony przez Operatora i przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie za wyjątkiem materiałów, które zostały dostarczone przez Abonenta oraz tych elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki te zostały wykorzystane przez Operatora przy tworzeniu serwisu WWW i są rozpowszechniane zgodnie z warunkami określającymi zasady ich eksploatacji.

2. Operator przenosi na Abonenta autorskie prawa majątkowe przysługujące mu w stosunku do stworzonego serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego oraz wszelkich utworów wykorzystywanych w serwisie WWW, w zakresie niezbędnym do swobodnego dysponowania przez Abonenta serwisem w celu jego publikacji w całości lub części poprzez sieć Internet.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, następuje po uiszczeniu przez Abonenta na rzecz Operatora pełnego wynagrodzenia za utworzenie serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego.

4. Operator przenosi na Abonenta prawa do korzystania z serwisu WWW lub wszelkich utworów wykorzystywanych w serwisie WWW na następujących polach eksploatacji: korzystanie poprzez eksploatację jako strony World Wide Web na serwerze działającym w sieci Internet.

5. Przeniesienie praw na Abonenta do korzystania z serwisu WWW lub utworów w serwisie WWW wykorzystanych na innych polach niż wymienione powyżej może odbyć się w ramach odrębnej umowy.

6. Operator nie przekazuje Abonentowi praw do modyfikacji i ulepszania kodów źródłowych serwisu WWW, przekazywania kodów źródłowych serwisu WWW lub ich części osobom trzecim oraz korzystania z kodów źródłowych serwisu WWW w celach niezgodnych z niniejszym Regulaminem.

7. Operator nie przekazuje Abonentowi praw do utrwalania i zwielokrotniania serwisu WWW technikami poligraficznymi, cyfrowymi i praw wprowadzenia serwisu WWW do obrotu, które to prawa mogą stanowić przedmiot osobnej umowy, za wyjątkiem przypadku wskazanego w § 6 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

§ 4

Odstąpienie od umowy

Abonent dokonujący czynności prawnej – zawarcia umowy o świadczenie usług - niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania z tego prawa umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Operator zwraca Abonentowi zapłacone w oparciu o wskazaną powyżej umowę wynagrodzenie. Dalsze korzystanie ze stworzonego przez Operatora serwisu WWW lub jakiegokolwiek jego elementu stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Operatorowi. ( Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy )

§ 5

Warunki świadczenia przez Operatora usług

1. Operator świadczy wskazane w § 2 Regulaminu usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Abonentem może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepełnoletnia osoba fizyczna za zgodą jej przedstawicieli ustawowych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Przedstawiciele ustawowi ponoszą pełną odpowiedzialność za działania niepełnoletniego Abonenta, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora i osób trzecich.

3. W celu skorzystania z jednej ze wskazanych w § 2 Regulaminu usług Abonent wypełnia dostępny na stronie internetowej Serwisu formularz zamówienia.

4. Po wypełnieniu dostępnego na stronie internetowej Serwisu formularza zamówienia Abonent otrzymuje od Operatora na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia w ciągu 48 godzin potwierdzenie warunków zawieranej pomiędzy Stronami umowy z informacją, iż w celu skorzystania z jednej ze wskazanych w § 2 Regulaminu usług niezbędne jest zwrotne potwierdzenie przez Abonenta na adres mailowy Operatora złożonego zamówienia.

5.Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Abonenta zapoznania się z niniejszym Regulaminem i Cennikiem oraz akceptacji ich treści, z chwilą przesłania przez Abonenta na adres mailowy Operatora bok@faststore.pl zwrotnego potwierdzenia złożonego zamówienia.

6. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Skorzystanie ze świadczonych przez Operatora usług uwarunkowane jest uiszczeniem przez Abonenta opłaty przewidzianej w umieszczonym w Serwisie aktualnym cenniku ( http://faststore.pl/pakiety.html ) w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

8. Po potwierdzeniu przez Abonenta na adres mailowy Operatora warunków złożonego zamówienia otrzymuje on unikalne hasło i login, za pomocą których może logować się w panelu administracyjnym sklepu internetowego.

9. Operatorowi i Abonentowi przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usługi.

10. Abonent zobowiązuje się do nieumieszczania w stworzonym przez Operatora serwisie WWW pełniącym funkcję sklepu internetowego, na udostępnionym przez Operatora serwerze oraz w zarejestrowanej z pośrednictwem Operatora domenie treści reklamujących serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu.

§ 6

Tworzenie serwisów WWW pełniących funkcję sklepów internetowych

1. Abonent wypełniając formularz zamówienia dokonuje wyboru jednego z trzech oferowanych przez Operatora pakietów: FastStart, FastProgress, FastLider.

2. Funkcjonalność każdego ze wskazanych powyżej pakietów określona jest na stronie internetowej Serwisu w zakładce http://faststore.pl/pakiety.html

3. Operator tworzy serwis WWW pełniący funkcję sklepu internetowego pod wskazaną przez Abonenta domeną. O zamiarze zmiany przez Abonenta domeny, pod którą funkcjonuje stworzony przez Operatora serwis WWW, informuje on Operatora z 14 - dniowym wyprzedzeniem.

4. Serwis WWW pełniący funkcję sklepu internetowego może zostać stworzony tylko pod jedną domeną wskazaną przez Abonenta.

5. Abonent w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o utworzenie serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego i świadczenia usługi hostingu przez okres 12 miesięcy od dnia utworzenia serwisu WWW, uiszcza 40% opłaty przewidzianej w umieszczonym w Serwisie aktualnym cenniku ( http://faststore.pl/pakiety.html ) na konto bankowe Operatora wskazane poniżej.

Nr rachunku Bankowego: 16 1600 1172 0002 3303 1635 2001 BNP PARIBAS Oddział Gliwice
Odbiorca: GRUPA AMP MEDIA SPÓŁKA Z O.O.
ul. Daszyńskiego 239/4a
44-100, Gliwice

Po uiszczeniu przez Abonenta powyższej opłaty Operator przesyła na adres mailowy Abonenta fakturę zaliczkową dotyczącą wskazanej wyżej opłaty. Na życzenie Abonenta Operator przesyła fakturę na adres do korespondencji podany w formularzu rejestracyjnym.

6. Operator tworzy serwis WWW pełniący funkcję sklepu internetowego w terminie 21 dni od dnia uznania jego rachunku bankowego kwotą wskazaną w poprzednim ustępie.

7. Abonent zobowiązany jest do uiszczenia 60% opłaty przewidzianej w umieszczonym w Serwisie aktualnym cenniku ( http://faststore.pl/pakiety.html ) za utworzenie serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego i świadczenia usługi hostingu przez okres 12 miesięcy od dnia utworzenia serwisu WWW w terminie 7 dni od dnia utworzenia przez Operatora serwisu WWW na wskazane w ust. 5 konto bankowe Operatora. Operator w terminie 1 dnia od dnia utworzenia serwisu WWW przesyła na adres mailowy Abonenta wskazany w formularzu rejestracyjnym fakturę za wykonaną usługę. Na życzenie Abonenta Operator przesyła fakturę na adres do korespondencji podany w formularzu rejestracyjnym.

8. W przypadku nie przedłużenia przez Abonenta zawartej z Operatorem umowy o świadczenie usługi hostingu, Abonent może sporządzić kopię zapasową serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego stworzonego przez Operatora w terminie 7 dni od dnia zakończenia świadczenia przez Operatora usługi hostingu.

9. Abonent korzysta z utworzonego przez Operatora serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem w czasie nieograniczonym.

10. Operator umieszcza w stworzonym przez siebie serwisie WWW pełniącym funkcję sklepu internetowego informację, iż serwis ten został stworzony przez Operatora poprzez umieszczenie na każdej stronie sklepu widocznej firmy Operatora oraz linku odsyłającego bezpośrednio na stronę internetową faststore.pl. Abonent wyraża na powyższe zgodę i zobowiązuje się nie usuwać powyższych informacji.

11. W przypadku nie przedłużenia przez Abonenta zawartej z Operatorem umowy o świadczenie usługi hostingu Abonent otrzymuje od Operatora kod źródłowy do stworzonego przez Operatora serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia świadczenia przez Operatora usługi hostingu. Abonent nie może udostępniać innym osobom wskazanego powyżej kodu źródłowego.

12. Operator dokonuje bezpłatnych aktualizacji stworzonego przez niego dla Abonenta serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego w okresie 12 miesięcy od dnia utworzenia dla Abonenta serwisu WWW oraz w okresie świadczenia przez Operatora dla Abonenta usługi hostingu w oparciu o niniejszy Regulamin. Operator zastrzega, iż w przypadku dokonania przez Abonenta modyfikacji strony WWW, aktualizacje mogą nie współdziałać ze stworzoną przez Operatora stroną WWW.

13. O zamiarze dokonania aktualizacji serwisu WWW Operator informuje Abonenta z 3-dniowym wyprzedzeniem wskazując dzień i godziny, w których aktualizacja zostanie dokonana.

§ 7

Wsparcie techniczne

1. Abonentowi przysługuje prawo do korzystania ze wsparcia technicznego polegającego na doradztwie telefonicznym i e-mailowym dotyczącym stworzonego przez Operatora serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego przez okres 1 miesiąca od utworzenia dla Abonenta serwisu WWW.

2. Świadczenie przez Operatora wsparcia technicznego może być uzależnione od udostępnienia przez Abonenta jego hasła i loginu, za pomocą których loguje się w panelu administracyjnym sklepu internetowego. Odmowa podania przez Abonenta powyższych danych równoznaczna jest z brakiem możliwości świadczenia przez Operatora wsparcia technicznego.

3. Usługa wsparcia technicznego nie obejmuje przypadków, gdy błędy w funkcjonowaniu serwisu WWW wynikają z wykonanych przez Abonenta lub osoby trzecie modyfikacji.

4. Usługa wsparcia technicznego świadczona jest zgodnie z terminami i na warunkach zawartych w SLA umieszczonym w Serwisie

5. Abonent może korzystać ze wsparcia technicznego dotyczącego stworzonego przez Operatora serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego po upływie 1 miesiąca od dnia utworzenia dla Abonenta serwisu WWW na podstawie odrębnie płatnego zlecenia.

6. W przypadku wykrycia błędów w terminie jednego miesiąca od dnia utworzeniu serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego w jego działaniu lub w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania aktualizacji serwisu WWW, Abonentowi przysługuje prawo skierowania do Operatora żądania ich usunięcia w ramach naprawy gwarancyjnej. Powyższe nie obejmuje problemów z serwisem WWW powstałych w wyniku jego modyfikacji przez Abonenta.

§ 8

Usługa hostingu

1. Usługa hostingu jest świadczona przez Operatora przez okres 12 miesięcy od dnia utworzenia przez Operatora serwisu WWW na podstawie zawartej umowy o utworzeniu serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego i świadczeniu usługi hostingu z możliwością przedłużenia świadczenia usługi hostingu na kolejne okresy po dwanaście miesięcy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie odrębnie płatnego zlecenia.

2. W terminie 14 dni poprzedzających dzień zakończenia okresu, w którym jest świadczona usługa hostingu, Operator informuje Abonenta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu, na jaki została zawarta umowa o świadczenie usługi hostingu oraz o wysokości opłaty za przedłużenie umowy na kolejne dwanaście miesięcy.

3. Umowa zostaje przedłużona w przypadku uregulowania przez Abonenta opłaty przewidzianej w umieszczonym na Stronie cenniku najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy.

4. Dane, które zostały umieszczone na serwerze w wyniku korzystania przez Abonenta z usługi hostingu, są przechowywane przez Operatora na serwerze w opłaconym przez Abonenta okresie, a także przez 7 dni od dnia zakończenia okresu, w którym była świadczona usługa hostingu. W przypadku nie przedłużenia umowy o świadczenie usługi hostingu, dane te są usuwane z serwera po 7 dniach od dnia zakończenia obowiązywania ostatniej umowy o świadczenie usługi hostingu przez Operatora.

5. Dane umieszczone na serwerze w wyniku korzystania przez Abonenta z usługi hostingu są zapisywane w ramach kopii bezpieczeństwa aktualizowanej raz na dobę. Na serwerze przechowywana jest wyłącznie ostatnia kopia bezpieczeństwa, zawierająca wyłącznie te dane, które znajdowały się na serwerze w chwili jej sporządzenia. Pozostałe dane ulegają automatycznie usunięciu z serwera.

§ 9

Pośrednictwo w rejestracji domen internetowych

1. Operator może pośredniczyć w rejestracji na rzecz Abonenta domen internetowych w oparciu o odrębnie płatne zlecenie.

2. Zawarcie umowy o pośrednictwie w rejestracji domeny internetowej następuje na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Zawierając umowę o pośrednictwie w rejestracji domeny internetowej Abonent udziela Operatorowi pełnomocnictwa do reprezentowania go przed rejestratorem domen internetowych.

3. Wysokość opłaty za świadczenie usługi pośrednictwa w rejestracji domeny internetowej podana jest w aktualnym cenniku na stronie internetowej Serwisu ( http://faststore.pl/pakiety.html ).

4. Operator zobowiązany jest do pośrednictwa w rejestracji domeny internetowej o nazwie wskazanej przez Abonenta we wniosku rejestracyjnym.

5. Operator odmawia świadczenia usługi pośrednictwa w rejestracji domeny internetowej jeśli:

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustępie poprzednim, Operator odstępuje od zawartej z Abonentem umowy o pośrednictwie w rejestracji domeny internetowej.

7. Abonent w terminie 7 dni od dnia zawarcia z Operatorem umowy o pośrednictwie w rejestracji domeny internetowej uiszcza opłatę podaną w aktualnym cenniku na stronie internetowej Serwisu ( http://faststore.pl/pakiety.html ) na wskazane w § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu konto bankowe Operatora. Operator przesyła na adres mailowy Abonenta wskazany w formularzu rejestracyjnym fakturę za pośrednictwo w rejestracji domeny internetowej. Na życzenie Abonenta Operator przesyła fakturę na adres do korespondencji podany w formularzu rejestracyjnym.

8. Operator dokonuje rejestracji na rzecz Abonenta domeny internetowej, o której mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia uznania jego rachunku bankowego kwotą z ustępu poprzedniego.

9. Do rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych przez rejestratorów domen zamieszczone na stronach internetowych przeznaczonych do rejestracji nazw domen internetowych.

10. Rejestracja przez Operatora domeny następuje na okres dwunastu miesięcy. Po upływie tego okresu Operator może uczestniczyć w przedłużeniu okresu rejestracji domeny na podstawie odrębnie zawartej pomiędzy Abonentem a Operatorem umowy.

§ 10

Odpowiedzialność

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Abonenta osobom trzecim unikalnego hasła i loginu, o których mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie oraz przekazywane przez Abonenta lub osoby trzecie w stworzonym przez Operatora serwisie WWW pełniącym funkcję sklepu internetowego, na udostępnionym przez Operatora serwerze oraz w zarejestrowanej z pośrednictwem Operatora domenie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

3. Abonent lub osoba trzecia umieszczający lub przekazujący w stworzonym przez Operatora serwisie WWW pełniącym funkcję sklepu internetowego, na udostępnionym przez Operatora serwerze oraz w zarejestrowanej z pośrednictwem Operatora domenie treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność karną i cywilną.

4. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za wybór nazwy domeny internetowej zarejestrowanej za pośrednictwem Operatora, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu WWW, utrudnienia w korzystaniu z usługi hostingu, spowodowane:

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych Abonenta umieszczonych w bazie Whois na skutek wykonania przez Operatora na rzecz Abonenta umowy o pośrednictwie w rejestracji domeny internetowej.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Abonent udostępnia usługę.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące jakości świadczenia oferowanych przez Operatora w oparciu o niniejszy Regulamin usług składane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@faststore.pl

2. Operator nadaje złożonej przez Abonenta reklamacji numer i przesyła Abonentowi maila zwrotnego z nadanym numerem reklamacji.

3. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź przesyłana jest Abonentowi na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.

4. Reklamacje są rozpatrywane przez Biuro Obsługi Klienta. Po analizie złożonej reklamacji Abonent otrzymuje informację dotyczącą przyczyn zaistniałej sytuacji. Jeżeli przyczyną są wady oprogramowania wykorzystanego przez Operatora przy tworzeniu serwisu WWW, błąd zostaje przez Operatora naprawiony w ramach odpowiedzialności za wykonany serwis WWW, określonej przez niniejszy Regulamin. Jeżeli błąd powstał na skutek nieprawidłowych działań Abonenta, może zostać naprawiony odpłatnie po wyrażeniu przez Abonenta zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej na dokonanie odpłatnej naprawy.

5. Wskazany w ust. 3 termin rozpatrzenia reklamacji nie dotyczy sytuacji awaryjnych, tzw. błędu krytycznego, który całkowicie uniemożliwia działanie serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego.

6. W sytuacjach wskazanych w ustępie poprzednim Operator podejmuje czynności zmierzające do naprawienia powstałego błędu, a dopiero w następnej kolejności bada przyczyny zaistniałej sytuacji. Jeśli błąd powstał na skutek nieprawidłowych działań Abonenta, zostaje on naprawiony odpłatnie. Operator podejmuje czynności zmierzające do naprawienia powstałego błędu po wyrażeniu przez Abonenta zgody na ewentualne obciążenie go kosztami takiej naprawy.

§ 12

Dane osobowe

1. Wypełniając formularz rejestracyjny Abonent wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w zakresie określonym w Regulaminie.

2. Administratorem danych osobowych jest Operator - Grupa AMP Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Abonentów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem.

3. Operator przetwarza dane osobowe Abonenta w celu realizacji usług, o których mowa w § 2 Regulaminu, a także w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych przez Operatora usług oraz informowania Abonentów o Serwisie.

4. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji o korzystaniu przez Abonenta z usług oferowanych przez Operatora niezgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa, Operator ma prawo przetwarzać dane osobowe Operatora w celu ustalenia jego odpowiedzialności oraz przekazać dane osobowe tego Abonenta właściwym organom władzy.

5. Udostępnienie przez Abonenta danych osobowych jest niezbędne do realizacji oferowanych przez Operatora usług w oparciu o niniejszy Regulamin.

6. Abonent ma prawo do przeglądania swoich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizacji w drodze komunikacji elektronicznej z Operatorem oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach określonych w ust. 3.

7. Abonent może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy Serwisu, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Abonent wyraża zgodę na publikowanie przez Operatora na jego stronie internetowej informacji obejmujących nazwy oraz adresy internetowe sklepów internetowych stworzonych przez Operatora.

9. Przez złożenie zamówienia na rejestrację domeny internetowej za pośrednictwem Operatora Abonent wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w ogólnoświatowej bazie informacji o właścicielach domen Whois.

§ 13

Kary umowne

Abonent zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Operatora kary umownej w wysokości 50 000 zł, w przypadku stwierdzenia przez Operatora, iż Abonent naruszył postanowienia § 3 ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu,

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Abonent i Operator zgodnie zobowiązują się, iż w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów dotyczących treści postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w oparciu o Regulamin umów lub ich realizacji, w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do ich polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez wszczęcie stosownych negocjacji.

2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia co do sposobu rozwiązania sporu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, spory będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

3. Operator ma prawo zmieniać treść Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu oraz o terminie rozpoczęcia obowiązywania nowej wersji Regulaminu zamieszczana jest na stronie internetowej Serwisu oraz przesyłana Abonentom na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.

4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 15 dni od momentu jej publikacji w Serwisie i wiąże Abonenta jeśli ten we wskazanym powyżej terminie nie oświadczy, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, do czasu zakończenia obowiązywania zawartej umowy o świadczenie usług wiąże go poprzednia wersja Regulaminu.

5. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy o utworzenie serwisu WWW pełniącego funkcję sklepu internetowego i świadczenie usługi hostingu, umowy o świadczenie usługi hostingu oraz umowy o pośrednictwie w rejestracji domeny internetowej w przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.